Úvod

 • Část 1 Všeobecná ustanovení
 • Část 2 Pracovní poměr
 • Část 3 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Část 4 Pracovní doba a doba odpočinku
 • Část 5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Část 6 Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmů z pracovněprávního vztahu
 • Část 7 Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce
  • Část 7 hlava 1 Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce
  • Část 7 hlava 2 Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který není státem, územním samosprávným celkem, státním fondem, příspěvkovou organizací, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů nebo školskou právnickou osobou zřízenou podle školského zákona
  • Část 7 hlava 3 Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který je státem, územním samosprávným celkem, státním fondem, příspěvkovou organizací, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů nebo školskou právnickou osobou zřízenou podle školského zákona
  • Část 7 hlava 4 Společná ustanovení o cestovních náhradách
  • Část 7 hlava 5 Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce
 • Část 8 Překážky v práci
 • Část 9 Dovolená
 • Část 10 Péče o zaměstnance
 • Část 11 Náhrada škody
 • Část 12 Informování, projednání v pracovněprávním vztahu a oprávnění odborové organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Část 13 Společná ustanovení
  • Část 13 hlava 1 Množství práce a pracovní tempo
  • Část 13 hlava 2 Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zvláštní povinnosti některých zaměstnanců a výkon jiné výdělečné činnosti
  • Část 13 hlava 3 Vnitřní předpis
  • Část 13 hlava 4 Mzdová, platová a ostatní práva v pracovněprávních vztazích
  • Část 13 hlava 5 Agenturní zaměstnávání
  • Část 13 hlava 6 Konkurenční doložka
  • Část 13 hlava 7 Osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek
  • Část 13 hlava 8 Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance
  • Část 13 hlava 9 Zvláštní povaha práce některých zaměstnanců, vyloučení pracovněprávního vztahu a vyslání k výkonu práce na území jiného členského státu Evropské unie
  • Část 13 hlava 10 Oprávnění odborových organizací, organizací zaměstnavatelů a kontrola v pracovněprávních vztazích
  • Část 13 hlava 11 Bezdůvodné obohacení
  • Část 13 hlava 12 Závazky v pracovněprávních vztazích a smrt zaměstnance
  • Část 13 hlava 13 Promlčení a zánik práva
  • Část 13 hlava 14 Doručování
  • Část 13 hlava 15 Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba, a přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů
  • Část 13 hlava 16 Zvláštní úprava pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí
  • Část 13 hlava 17 Výklad některých pojmů
  • Část 13 hlava 18
  • Část 13 hlava 19 Ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy Evropských společenství a ustanovení, od kterých není možné se odchýlit
 • Část 14 Přechodná a závěrečná ustanovení
 • Poznámky pod čarou
 • Příloha Charakteristiky platových tříd
 • Odkazy

Práce na míru  |  IQ test  |  Životopis vzor  |  SMSden  |  Poker hra  |  Volná místa  | Vyhraj v ruletě